Säätösähkömarkkinapilotti

Säätösähkömarkkinapilotti

Säätösähkömarkkinapilotti
Kuva: Fingrid
Pilotoitu ratkaisu
Säätösähkömarkkinoiden aggregointipilotti.
Alkoi/päättyi
2017 - 2019
Kontaktihenkilö

Markus Logren, markus.logren [at] helen.fi

Keitä mukana
Fingrid, Helen, Voltalis
Tiivistelmä

Pilotissa selvitetään sähkön kulutuksen tai tuotannon säätöön kykenevien kohteiden osallistumista sähköjärjestelmän tehotasapainon ylläpitoon. Fingrid tarjoaa toimitusketjun ulkopuoliselle reservimyyjälle mahdollisuuden osallistua säätösähkömarkkinoille itsenäisenä aggregaattorina ja tarjota resursseja eri tasevastuiden alta. Pilottikumppaneiksi valittiin haun perusteella Helen Oy ja Voltalis S.A. Kumpikin yritys toteuttaa oman pilottinsa itsenäisesti, siten että Helen keskittyy kiinteistöjen varavoiman ja Voltalis kotitalouksien aggregointiin. Seuraavassa kuvataan tarkemmin Helenin säätösähkömarkkinapilottia.

Pilotin tausta on siinä, että tietyillä markkinapaikoilla, kuten reservimarkkinoilla aggregointi yli taserajojen on ollut mahdollista, kun taas säätösähkömarkkinoilla itsenäisen aggregaattorin toiminta on ollut rajoitettua. Itsenäinen aggregaattori on toimija, jolla ei ole omaa sähkötasetta ja tasevastuuta. Tasevastaaville aiheutuu tasevirhettä silloin, kun kulutusta ohjataan tai kun generaattori laitetaan päälle. Helen on itse tasevastaava, mutta tekee pilotissa ohjausta yli taserajojen.

Pilotissa kerätään käytännön kokemuksia muun muassa aggregoitujen tarjousten jättämisestä, kauppojen kirjauksista ja tasevirheen käsittelystä sekä eri osapuolten välisestä tiedonvaihdosta säätösähkömarkkinoilla. Tiedonsiirron on tapahduttava riittävän nopeasti, jotta kysyntäjoustokohteen vasteaika on nopea. Helen toimittaa sähkölaitetta säätelevän ohjauslaitteen ja etäohjaus hoidetaan Helenin valvomosta. Kokeilussa tiedonsiirron ja järjestelmien välisiä rajapintoja sovitetaan yhteen vastamaan kaikkien toimintaketjun osapuolten vaatimuksia. Mukana oleva yritys hyötyy oman varavoimakoneen käytöstä säätösähkömarkkinoilla.

Vuoteen 2018 mennessä Helen on hankkinut asiakkaita ja tehnyt asennuksia, ja kesällä 2019 varsinainen kaupankäynnin kokeilu on etenemässä tarjousten jättämiseen Fingridille. Uutta osaamista on tullut teknisiin ratkaisuihin liittyen. Asiakkaat ovat olleet kiinnostuneita. Säätömarkkinoille tarvittava 5 MW saavutetaan viimeisten asennusten jälkeen. Pilotin kokemusten perusteella voidaan tehdä päätöksiä säätösähkömarkkinoilla sovellettavan aggregaattorimallin yksityiskohdista.

Arviointi

?

Rahoitus
?
Energiateknologiat
Teknologioiden sijainti
Energian käyttömuodot
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet